Elfbrinkska gravkoret

gravkor 28/9 2005
Sofie White, Julie White, Ulla Janson, Eva Klingberg och Tage Klingberg framför Elfbrinkska gravkoret 28/9 2005 (då Carl Klingberg skulle ha fyllt 100 år).

Kommerserådet, grosshandlaren och brukspatronen Olof Elfbrink (1783-1835) dog 17/10 1835, 62 år gammal. Efter hans död byggdes ett ståtligt gravkor på Gävle kyrkogård (nu kallad Gamla kyrkogården) av hans änka Ulrika (Ulla) Elfbrink, född Elfstrand (1787-1844), tillsammans med två av hennes syskon, grosshandlaren och skeppsbyggmästaren Pehr Elfstrand D:son (1783-1845) gift med Ulla född Valley (1789-1871), och Marie Göransson, född Elfstrand (1795-1851),  gift med grosshandlaren Anders Petter Göransson (1789-1850).1 De tre familjerna hade nära kontakter. Förutom att Ulla, Pehr och Marie var syskon, så var de tre männen Olof Elfbrink, Pehr Elfstrand och Anders Petter Göransson kompanjoner och drev tillsammans familjeföretaget Dan. Elfstrand & Co., se Elfbrink, Elfstrand och Göransson. Dessutom gifte sig sonen Wilhelm Elfbrink med dottern Sofie Göransson 1837.

Gravkoret byggdes av arkitekten C. A. Setterberg efter Pehr Elfstrand D:sons skisser, och invigdes den 6 november 1842 i samband med en utvidgning av Gävle kyrkogård. Gravkoret placerades som en avslutning på den stora allé som då anlades, och ligger i blickpunkten om man kommer från huvudentrén till kyrkogården.

Familjen Elfstrand hade redan tidigare ett gravkor, beläget bakom Heliga Trefaldighetskyrkan, där bl.a. de tre syskonens far, kommerserådet Daniel Elfstrand, och hans första fru ligger begravda. Men detta, som nu sedan länge är igenmurat, var antagligen fullt, och dessutom ville man förmodligen överglänsa grosshandlarkollegan Per Ennes som byggt ett gravkor åt sin familj på kyrkogården.

Gravkoret består av ett kapell samt en källare med tre gravvalv, ett  var för dessa tre familjer Elfbrink, Elfstrand och Göransson och deras ättlingar (och ingifta). Den övre delen skänktes 1850 till Gävle stad2 till jordfästningskapell tillsammans med 2 000 riksdaler banco till dess underhåll (motsvarar ca 220 000 kronor 2014). Kapellet används numera rätt sällan; de senaste åren har det använts en gång per år vid den gemensamma urnnedsättningsdagen.

I gravkoret har ett 80-tal ättlingar till de tre syskonen Elfstrand begravts, och det används fortfarande för gravsättningar, om än rätt sällan. Se bilagan Begravda i Elfbrinkska gravkoret för en lista på de begravda, med släkttabeller och lite statistik. (Vi som härstammar från Emma Fogelmarck, född Elfbrink, är faktiskt ättlingar till två av de tre syskon Elfstrand som lät bygga gravkoret; hennes föräldrar var Wilhelm Elfbrink och Sofie Göransson, så Ulla Elfbrink var Emmas farmor och Marie Göransson var hennes mormor.3)

Ursprungligen var de tre gravvalven djupa, och kistorna med de begravda ställdes på golvet. Efterhand blev det trångt och man byggde hyllor för en andra rad kistor. Även detta var otillfredsställande, och det var problem med underhållet av gravvalven, se brev från Percy Elfstrand 1934. Man diskuterade länge att fylla gravvalven med sand och lägga ett nytt golv ovanpå, och detta skedde också så småningom; det är oklart exakt när, men troligen någon gång på 1940-talet.4 5 6 (I samband med detta kremerades de gamla kistorna och ersattes med urnor, för att förhindra kommande sättningar av golvet.) Golvnivån har alltså höjts betydligt, och de tre gravvalven har blivit tre mer normala källarrum. (Den nuvarande trappan ned till gravrummen tillkom tydligen också då.) Se även historik av Kerstin Elfstrand 1984.

I det Elfbrinkska rummet finns ett kolumbarium, dvs nischer för urnor, med urnor för familjen Klingbergs urnor från 1923. (Inga andra gravsättningar har skett sedan dess i detta rum.) I det Elfstrandska rummet sker numera gravsättningar genom att urnor grävs ned under golvet. I det Göranssonska rummet har ingen begravning skett sedan 1927. I varje rum finns också en namntavla med namnen på dem som ligger begravda under golvet.6

gravvalv
Elfbrinks rum i gravkorets källarvåning.
urnskåp
Elfbrinks rum. Kolumbarium med familjen Klingbergs urnor.
Elfstrandska rummet , namntavla
Namntavlor i Elfstrands rum (28/9 2005; sedan dess har Kerstin Elfstrand tillkommit).
Namntavlor i Elfbrinks rum
Namntavlor i Elfbrinks rum.
Namntavlor i Göranssons rum
Namntavlor i Göranssons rum.
Kapellet på övervåningen i Elfbrinkska gravkoret
Altaret i kapellet på övervåningen i Elfbrinkska gravkoret

Elfbrinkska gravkoret har under 2013 fått ny puts och har målats om i ljusgrått (vilket tydligen var den ursprungliga färgen). Se bild och text från länsmuseet Gävleborg 2013 och 2011.

Elfbrinkska gravkoret 2015
Elfbrinkska gravkoret 2015.

Se även Gamla kyrkogården och Där minnena talar – En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980.

gravkor-alle 2005
Allén på kyrkogården med Elfbrinkska gravkoret i bakgrunden (2005).

 

GRAVKORETS NAMN

Gravkoret kallas nu allmänt för ”Elfbrinkska gravkoret”, men även andra namn som ”Elfbrink-Elfstrandska gravkoret” förekommer  och  har förekommit, vilket bl.a. visas av en längre diskussion i ett brev från Percy Elfstrand 1934,7 liksom av följande citat från olika artiklar:

”Frågan om rätta benämningen på det vid västra ändpunkten av stora allén belägna gravkoret har kommit åtskillig oreda åstad. Det har än kallats Elfstrandska, än Elfbrinkska, än Elfstrandsk-Elfbrinksk-Göranssonska. Benämningen Elfstrandska, som förr var den vanliga, hade sin grund i det faktum, att gravkoret byggdes av tre syskon Elfstrand, nämligen grosshandlaren och skeppsbyggmästaren Per Elfstrand D:son, fru Ulla Elfbrink, född Elfstrand, och fru Marie Göransson, född Elfstrand. En noggrann undersökning av saken har emellertid givit vid handen, att det var Olof Elfbrinks död 1835, som gav anledning till bygget, och eftersom gravkoret byggdes ”över hans stoft” skulle det enligt överenskommelse kallas det Elfbrinkska.”
(Percy Elfstrand i Meddelanden av Gestriklands Kulturhistoriska förening 1919, sida 56.)

”Som ett minnesmärke från dessa tider står det s. k. Elfbrinkska gravkoret på Gefle kyrkogård.”
(Percy Elfstrand i Meddelanden av Gestriklands Kulturhistoriska förening 1919, sida 45.)

”Elfstrandska gravkoret”
(bildtext på samma sida)

”En senare tid har fullständigt omotiverat ändrat namnet till det Elfbrinkska.”
(Percy Elfstrand i Ur Gävle stads historia, Gävle, 1946, sida 790.)

”Ett bestående minnesmärke över E. är det gravkor — numera med orätt kallat det Elfbrinkska — som efter 1835 uppfördes av arkitekten C. A. Setterberg efter E:s ritningar.”
(Percy Elfstrand(?) i Svenskt Biografiskt Lexikon: Pehr Elfstrand, 1950.)

”det numera s. k. Elfbrinkska gravkoret å Gävle gamla kyrkogård”
(Percy Elfstrand i Svenskt Biografiskt Lexikon: Olof Elfbrink, 1950.)


1
Det sägs att de tre familjerna diskuterat ett gemensamt gravkor redan innan Olof Elfbrink dog, men det finns inga säkra belägg för detta.

2
Dvs Gävle stads församling; detta var innan den borgerliga och kyrkliga förvaltningen skildes genom kommunreformen 1862.

3
Samma gäller ättlingar till Emmas syster Anna Lundeberg, född Elfbrink, men av dessa finns endast ett spädbarn (Anna Lundeberg, 1870-1871) begravet i gravkoret.

4
Ombyggnaden leddes för stadens räkning av ingenjör Erik Nordström, själv sondotterson till Pehr Elfstrand. Inga från familjen Nordström ligger dock begravda i gravkoret.

5
En annan ombyggnad hade gjorts 1899, då gravkoret fick en liten utbyggnad åt väster (baksidan) med plats för värmepanna. Detta påverkade inte gravvalven.

6
I Sara Klingbergs (1908-1969) fotoalbum finns kort från återinvigningen 5/2 1955 efter en restaurering; bl.a. visas namntavlorna och det kommenteras att de äntligen kommit upp. Det verkar dock som om igenfyllningen skett tidigare.

7
Percy Elfstrand (1891-1983) var expert på släktens (och Gävles) historia. Han vilar nu själv i gravkoret.


Bilaga: Begravda i Elfbrinkska gravkoret.


Källor och mer läsning:

Svenskt biografiskt lexikon: Olof Elfbrink, Pehr Elfstrand.

Percy Elfstrand, En gammal Geflesläkt och litet om dess ursprung och verksamhet, Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening 1919, 35-46.

Namntavlor i gravvalven i gravkoret.

Olika handlingar från Gävle kyrkogårdsförvaltnings arkiv, Landsarkivet i Härnösand (SE/HLA/1010307/F/F 6/F 6 A/1).

Brev från Percy Elfstrand 1934. (Från Gävle kyrkogårdsfövaltnings arkiv, Landsarkivet i Härnösand. Adressaten är okänd, men uppenbarligen någon personlig bekant inom kyrkan, eventuellt prästen.)

Historik av Kerstin Elfstrand 1984. (Vid Percy Elfstrands gravsättning.)

Kyrkoböcker från Gävle Helga Trefaldighet m.fl.

Brev från Bengt Elfstrand 5/1 2015.

Rodney Edvinsson, Prisomräknare från medeltiden till 2100.