Anna Fogelmarcks studentexamen

Anna Fogelmarck studentexamen 1885
Studentfoto 1885

Den första kvinnan från Gävletrakten som tog studentexamen var Anna Fogelmarck (1867-1953; gift Klingberg) Det skedde den 15 maj 1885, på Wallinska flickskolan i Stockholm.

Annas guvernant Hélène Pilo skriver i ett brev till sin fästman 6/5 1885, när Anna redan klarat studentskrivningarna: ”Att det är den ganska konservative Bruksp. F. och icke jag, som är upphofvet till denna examen, är väl icke många, som tror. Först tyckte jag, det var ingen idé med saken, då meningen ej var, att hon skulle fortsätta, nu tror jag, det haft en viss betydelse för denna trånga stad, då Anna är den första qvinnliga student, som utgår härifrån, så mycket mera som hennes far är kanske den mest betydande personen i orten.”

Bakgrund

Studentexamen som avgångsexamen från gymnasiet infördes 1864.1 Studentexamen togs i först hand vid de statliga läroverken, men den som inte var elev där kunde gå upp i studentexamen som privatist, och så småningom fick en del andra skolor också examensrätt.
Studentexamen var först enbart för pojkar, och de statliga läroverken öppnades inte för flickor förrän 1927, men 1870 fick även kvinnor rätt att avlägga studentexamen som privatister.

Wallinska flickskolan i Stockholm grundades 1831 av Anders Fryxell2 med stöd av pastor primarius Johan Olof Wallin3; skolan mottog elever från hela landet. Skolan upphörde som egen skola 1939.
Höstterminen 1872 tog den första av deras elever studenten (som privatist vid ett annat läroverk) och 1874 fick skolan studentexamensrätt, som den första flickskolan i Sverige; första studentexamen vid skolan skedde 1876. När Anna tog studenten 1885 hade tidigare sammanlagt 51 av skolans elever tagit studenten.

Wallinska flickskolan hade vt 1885 sammanlagt 46 flickor i gymnasiets fyra årskurser, varav 3 i högsta klassen; dessutom fanns 163 elever i elementarskolan (motsvarande nuv. grundskolan). Wallinska skolan låg då på Riddarholmen, i Stockholms gymnasiums tidigare lokaler i vad som ännu kallas Västra och Östra gymnasiehusen söder om Riddarholmskyrkan (Birger Jarls torg 7 och 9). Terminsavgiften på gymnasiet var 150 kronor.4

Gymnasiehusen 2015
Gymnasiehusen 2015. Foto: Holger Ellgard (Wikimedia)

Annas studier

Anna Fogelmarck var dotter till Wilhelm Fogelmarck (1835-1893) och hans hustru Emma, född Elfbrink (1842-1910). Hon föddes och växte upp på Vall i Valbo, strax utanför Gävle,5 tillsammans med sina två systrar Sofi (1864-1924) och Siri (1868-1944) och fostersystern Helène Thomee (1862-1943).6 De hade 1872-1885 en guvernant Hélène Pilo (1849-1943), som alltså kom när Anna var 5 år och storasyster Sofi knappt 8, och som bodde hos dem i 13 år.7 Jag gissar att flickorna aldrig gick i någon skola, och att Hélène Pilo lärde dem allt; hon var uppenbarligen begåvad och kunnig.8

Det mesta till studentexamen måste Anna också ha läst hemma, med sin guvernant, men inför examen började Anna vid Wallinska skolan i Stockholm i november ht 1884 (alltså mitt i terminen); hon var då den enda på reallinjen i fjärde ring (högsta årskursen), medan två gick på latinlinjen. Alla tre blev godkända i studentexamen 15 maj 1885.9 Anna räknades som privatist, eftersom hon gått så kort tid på skolan.

Kursplan 1885 för sista året, med kristendom, modersmål, franska, engelska, matematik, naturvetenskap, historia, geografi och filosofi.
Kursplan 1885 för sista året, med kristendom, modersmål, franska, engelska, matematik, naturvetenskap, historia, geografi och filosofi (klicka för förstoring).

Studentexamen

Studentexamen togs på allvar på den tiden. Efter studentskrivningar 20-24 april 1885 hölls muntlig examen den 15 maj.10 Som censorer (som representerade universiteten) fungerade professorerna F. W. Hæggström och C. G. Lundqvist, och prövningen skedde, enligt skolans årredogörelse, till en del i närvaro av ”Skolans Inspektor Fil. Doktorn m.m. C. D. af Wirsén, f.d. Justitierådet m.m. J. A. Quensel, Professorn m.m. C. J. Rossander, f.d. Öfverdirektören m.m. F. T. Berg, Riksarkivarien m.m. C. G. Malmström, Pastor Primarius m.m F. A. Fehr”.

Studentbetyg
Anna Fogelmarcks studentbetyg (klicka för förstoring)

Anna skrev studentskrivningarna i modersmålet, franska, engelska och matematik, och fick betyget B (godkänd) på alla fyra. I den muntliga examen fick hon betygen kristendom B, tyska AB, franska AB, engelska AB, matematik B, fysik och kemi B, naturalhistoria B, historia och geografi B och filosofi B; dessutom fick hon i flit A och uppförande A; hennes sammanfattande slutbetyg blev B. 11

Examensprotokollet för Anna Fogelmarck 1885

Epilog

Anna kom från en förmögen överklassfamilj, så det var knappast tal om att hon skulle ha något arbete. Efter studentexamen fortsatte hon att bo med föräldrar och syskon hemma på Vall tills hon 1895
gifte sig med Erland Theodor Klingberg (1866-1938); de fick 5 barn och ärvde så småningom Mackmyra bruk.

Lite statistik

År 1885 var sammanlagt 1095 gymnasister anmälda till studentexamen, 945 på våren och 150 på hösten.12 Av dessa blev 831 godkända, 821 pojkar och 10 flickor.13

Åldern vid studentexamen varierade mycket mer än idag; på den tiden var skolgången mer individuell och fick snarast ta den tid som behövdes. 19 år sågs som en normalålder, men hälften var 20 eller mer; 1885 var de tre yngsta 16 år och den äldsta 32 och medelåldern ca 20. Anna som var 18 hörde alltså till de yngre, men var inte exceptionellt ung.14

Sverige hade 1885 en befolkning på 4 682 769 personer, och i varje årsklass runt 19-20-årsåldern fanns vardera 40-45 000 män och kvinnor. Det var alltså bara ca 2% av männen och 0,03% av kvinnorna som tog studenten.


Viktiga källor och mer läsning:

Wallinska skolans arkiv på Stockholms stadsarkiv: Årsredogörelser, examensprotokoll, examenstabeller, foto, mm

Statistiska centralbyrån: Bidrag till Sveriges officiela statistik. Berättelse om Statens allmänna läroverk för gossar 1885-1886.


Noter:

 1. Genom en kungl. förordning 1862. Tidigare var studentexamen ett inträdesprov vid universiteten.
 2. Senare välkänd som historisk författare med bl.a. Berättelser ur svenska historien i 46 delar 1823-1879.
 3. Senare ärkebiskop.
 4. Motsvarar ca 10 000 kronor 2016 mätt med konsumentprisindex, men 150 000 kronor jämfört med arbetarlöner.
 5. Sommartid bodde familjen på Mackmyra herrgård, en mil bort.
 6. Helène var en kusin till flickornas mor Emma som blev föräldralös 1874 som 12-åring och då kom till Fogelmarcks på Vall där hon bodde tills hon gifte sig där med Oscar Redlund 1886.
 7. Hélène Pilo flyttade 15 oktober 1885 till Stockholm. Hon var då hemligt förlovad med Knut Ångström (1857-1910) som hon gifte sig med 12/10 1886. Hélène Ångström fortsatte hela livet ha nära kontakt med systrarna Fogelmarck.
 8. Hélène Pilo hade nog ingen högre skolutbildning själv, men hon kom från en akademikerbakgrund. Hennes far Nils Pilo (1815-1895) var kommissionslantmätare i Visby, och hennes morfar Jöns Svanberg (1771-1851) och morbror Lars Svanberg (1805-1878) var professorer i Uppsala. Innan hon som 23-åring blev guvernant på Vall hade Hélène en tid försörjt familjen som telegrafist.
 9. De andra två, som syns på fotot ovan, var Anna Ahlström (1863-1943) och Dagmar Sahlbom (1865-1941). Anna Ahlström studerade vidare i Uppsala och utomlands, och blev Fil. Dr. i romanska språk i Uppsala 1899 (Sveriges första kvinnliga doktor i moderna språk). Hon grundade 1902 Nya Elementarskolan för flickor i Stockholm, allmänt kallad Ahlströmska skolan, som levde kvar som privat skola till 1973 och därefter som kommunal skola till 1995. Dagmar Sahlbom var guvernant hos prosten i Sunne några år och gifte sig sedan med ingenjör Gustaf Teodor Qvarfort och fick fem barn.
 10. På Wallinska skolan; olika skolor hade examen olika dagar eftersom censorerna reste runt.
 11. Betygsskalan var A, AB, B och C (icke godkänd). B var på den tiden det normala betyget (och inte alls ett dåligt betyg som det blev av senare tiders betygsinflation); av de 831 som blev godkända i studentexamen 1885 fick 530 B, 264 AB och 37 A i slutbetyg, dessutom blev 264 underkända.
 12. En stor del av dem som examinerades på hösten hade gått upp på våren och då blivit underkända, så det är en viss dubbelräkning. Det är därför inte konstigt att på hösten godkändes bara 56 av 150 (37%), mot 775 av 945 (82%) på våren.
 13. Av de 831 godkända var 134 realister och 697 latinare. 712 kom från de 34 offentliga läroverken, 50 från de 6 enskilda gymnasier som hade examensrätt, och 69 var privatister.
 14. Den procentuella åldersfördelningen bland de godkända 1885 var 16-17: 5%, 18: 15%, 19: 28%, 20: 23%, 21: 14%, 22-: 15%.